Englightment Day

Enlightenment Day of Lord Sakyamuni Buddha


              Pháp thoại  về Ngày Lễ Thành Đạo của Đức Phật Thích Ca và Thiền Tập tại Nhà Nguyện (Chapel) tại bịnh viện Swidhish ở thành phố Seattle, Washington vào ngày 8-12-2011.

Thích Trừng Sỹ

 
(Xin Bấm vào để xem movie)
(Please click and watch this movie)


       The Dharma talk about Enlightenment Day of  Lord Sakyamuni Buddha and Meditation Practice at Swidhish hopital Chapel  in Seattle city, Washington state  on Dec. 8, 2011.
By Ven. Thich Trung Sy